Z ostatniej chwili:
środa, 27 maj 2015
 
 
Konkurs-WRD
Erazmus+
Ważne dla policjantów
Po pościgu zatrzymano złodziei przewodów linii telekomunikacyjnych

ImageOd około pół roku policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu łódzkiej komendy wraz z funkcjonariuszami VII komisariatu otrzymywali sygnały o kradzieżach kabli telekomunikacyjnych dokonywanych najczęściej nocą w dzielnicy Łódź - Górna. 22 marca przed godziną 23 pracownicy firmy telekomunikacyjnej odebrali 3 alarmy w krótkich odstępach, wskazujące jako źródło studzienki znajdujące się na ulicy Grzybowej. Niepokojące sygnały przekazano stróżom prawa z miejscowego komisariatu na Górnej. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Wspólnie z kryminalnymi z komendy miejskiej oraz pracownikami telekomunikacji udali się na ulicę Grzybową. Tam w ciemnościach zauważyli powoli ruszający samochód fiat punto. Natychmiast starali się go zatrzymać, jednak kierowca mimo wyraźnych sygnałów nie reagował na polecenia funkcjonariuszy. Wzywając dodatkowe radiowozy wszczęto pościg. Kierowca z dużą prędkością uciekał ulicami Siewną i Rąbieńską. Po przejechaniu kilku kilometrów przy ulicy Traktorowej radiowóz zajechał im drogę. Funkcjonariusze wyciągnęli kierowcę oraz dwóch pasażerów na zewnątrz zakuwając ich w kajdanki. W bagażniku fiata ujawniono skradziony kabel telekomunikacyjny o długości 16 metrów oraz narzędzia służące do jego cięcia. Wartość łupu oszacowano na około 2,5 tysiąca złotych.

Czytaj całość...
 
projekt SWI w łódzkiem

Kadra kierownicza Łódzkiego Garnizonu Policji uczestniczy w projekcie SWI

 

Projekt „System Wczesnej Interwencji” – w skrócie SWI - ma   na celu podnoszenie standardów profesjonalnych i kształtowanie odpowiedzialności zawodowej w garnizonie łódzkim poprzez  wprowadzenie mechanizmów  tzw. organizacji uczącej się oraz wprowadzenie systemowych rozwiązań  wdrażających mechanizmy, które umacniałyby i gwarantowały ciągły proces doskonalenia  standardów działań  Policji Garnizonu Łódzkiego. Projekt jest wielopoziomowy i wielopłaszczyznowy  - obejmuje swym oddziaływaniem  cały Garnizon, we wszystkich aspektach jego działania.   Program „System Wczesnej Interwencji” to  proaktywny program profilaktyczny pozwalający na wyprzedzające działania zapobiegające nieprawidłowościom. Wprowadzony w ramach projektu system  identyfikuje  wiedzę i informacje będące w dyspozycji Garnizonu w celu jak najpełniejszego ich wykorzystania do kształtowania standardów i działań proaktywnych czyli tworzenia organizacji uczącej się. Projekt, wprowadzając mechanizmy mające na celu doskonalenie i rozwój jednostki, opiera się na zasadach  funkcjonowania tzw. organizacji uczącej się. Wprowadzony system  ma wkomponowane mechanizmy kontrolne gwarantujące jego funkcjonowanie „na co dzień”, umożliwiające jego okresową ewaluację i modyfikację w celu optymalizacji jego działania. Wdrożony system ma być mechanizmem w procesie zarządzania. Fundamentem, na którym opiera się projekt jest komunikacja wewnętrzna, tak w aspekcie umiejętności komunikowania ustanawianych standardów podwładnym przez przełożonych, jak i w aspekcie umiejętności opracowywania i rozpowszechniania informacji.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

I. Wiodąca rola kadry kierowniczej w ustanawianiu standardów i kształtowaniu odpowiedzialności zawodowej.  

Bezpośrednimi adresatami projektu jest kadra kierownicza (wszystkich szczebli) Garnizonu, która ma kluczową rolę w ustanawianiu profesjonalnych standardów, ich wdrażania i przestrzegania.  Projekt kładzie na kadrze kierowniczej obowiązek włączenia się i aktywny udział w wdrażaniu i funkcjonowaniu Systemu Wczesnej Interwencji, jednocześnie  wyposażając ją w wiedzę, informację, narzędzie i umiejętności w zakresie kształtowania odpowiedzialności zawodowej jako elementu procesu zarządzania.

II. Procesowanie  istniejącej w garnizonie wiedzy i informacji w sposób pozwalający na pełne ich wykorzystanie w celu podnoszenia standardów i kształtowania odpowiedzialności zawodowej.

Każda organizacja dysponuje ogromną, lecz zwykle rozproszoną wiedzą dotycząca jakości jej funkcjonowania w każdym obszarze (skargi, kontrole, audyty, postępowania dyscyplinarne, informacje medialne, wystąpienia RPO, wizyty NGO i organizacji międzynarodowych stojących na straży Praw Człowieka – CAT ONZ, CPT Rada Europy).  Podstawowym budulcem projektu ukierunkowanego na podnoszenie standardów i kształtowanie odpowiedzialności zawodowej są ww. informacje, które po odpowiednim opracowaniu, (uwzględniającym mechanizm wewnętrznej komunikacji „adresowanej” – co do podmiotu i przedmiotu komunikatu) i rozpowszechnianiu wśród kadry kierowniczej są dla niej informacją o stanowisku i oczekiwaniach Komendanta Wojewódzkiego, i stanowią de facto wyznacznik standardów ustanawianych przez kierownictwo garnizonu (tzw. Tone at the Top)

III. Wdrożenie mechanizmów  funkcjonujących w tzw.  „organizacji uczącej się” w celu wyposażenia kadry kierowniczej w narzędzia niezbędne do pełnienia wiodącej roli w ustanawianiu standardów.

Wprowadzenie  do sfery zarządzania pojęcia organizacji uczącej się jest wynikiem badań naukowych, które wykazały, że zdolność organizacji do rozwijania i doskonalenia się jest  wprost proporcjonalna do jej umiejętności wychwytywania, analizowania i wykorzystania w procesie doskonalenia wiedzy  o  błędach lub sukcesach popełnionych w danej organizacji lub innych działających w podobnym obszarze.  Fundamentem organizacji uczącej się są  tzw. „case study”, czyli umiejętność organizacji przekazywania pracownikom komunikatów adresowanych pozwalających im identyfikować się z przedstawioną sytuacją, w przeciwieństwie do często stosowanych przekazów zawierających ogólne dyrektywy, z którymi pracownicy nie identyfikują się.    

Warunkiem sine qua non tego by dana organizacja,  mogła nazwać siebie organizacją uczącą się, jest wykształcenie w jej pracownikach umiejętności rozpoznawania tak własnych jak i cudzych błędów i sukcesów. Oczami i uszami  każdej organizacji są ludzie tam zatrudnieni.  Muszą oni posiadać nie tylko  umiejętność rozpoznawania i odnotowywania błędów i sukcesów, ale również chęć i umiejętność dokonania analizy przyczyn błędu lub sukcesu w celu zidentyfikowania kluczowych elementów,  umożliwiających  wykorzystania ich w procesie doskonalenia. 

Niezwykle istotnym elementem procesu jest selekcja i rozpowszechnianie przez organizację  zredagowanej informacji. Najczęściej wykorzystywanym w tym celu stałym i regularnym kanałem komunikacyjnym jest  sieć informatyczna.

Mówiąc o trzystopniowym procesie funkcjonującym w organizacji uczącej się nie wolno zapomnieć o elemencie, który spina wszystkie trzy ogniwa. Tym elementem jest tzw. informacja zwrotna. Jest to niezwykle trudny problem do rozwiązania w organizacjach policyjnych, gdzie przepływ informacji jest z założenia jednokierunkowy – z góry w dół.

SPOSÓB OPRACOWANIA, WDROŻENIA I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, insp. Marek Działoszyński, w 2009 roku, powołał Zespół w skład którego weszli: Pełnomocnik ds. Ochrony  Praw Człowieka oraz naczelnicy komórek bezpośrednio podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, którzy  z racji swoich obszarów działania, są odpowiedzialni za opracowanie szczegółowej koncepcji funkcjonowania systemu wraz z wypracowaniem wszystkich jego mechanizmów (w tym kontrolnych), podziałem  zadań, określeniem mierników. Włączono również w skład Zespołu 2 komendantów powiatowych i 1 komendanta miejskiego, jako przedstawicieli kadry kierowniczej, których Projekt dotyczy.

insp. Marek Działoszyński

insp. Marek Działoszyński

W chwili obecnej w programie funkcjonują dwa "narzędzia":
1. Warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne kadry kierowniczej w zakresie pro-aktywnego rozwiązywania problemów z podwładnymi.
2. NEWSLETTER SWI 

Ad. 1  Każde warsztaty składały się z następujących części :
1. Wykład interaktywny dotyczący idei Systemu Wczesnej Interwencji
2. Analiza casusów -  przedstawienie przez każdego z uczestników wybranego przypadku policjanta, wobec którego zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne w związku z naruszeniem przez niego dyscypliny, lub który miał postawione zarzuty w związku z naruszeniem przez niego prawa.
3. Warsztat dotyczący komunikacji interpersonalnej.
4. Symulacje – ćwiczenie zdobytych umiejętności w symulacjach, z rozpisaniem na role: przełożony – podwładny. Udzielanie informacji zwrotnych dotyczących odegranych symulacji – informacje były udzielane  zarówno przez osoby prowadzące, jak i uczestników szkolenia.

Uczestnicy chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych, dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem, pomysłami. Wielu chciałoby regularnie uczestniczyć w takiej formie szkolenia tj. co najmniej raz w roku lub częściej. Komendanci chcieliby również aby szkoleniem została objęta podległa im średnia kadra kierownicza.
Na podstawie przeprowadzanych analiz ankiet ewaluacyjnych można wysnuć następujące wnioski:
1. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników. Było dla nich formą rozwoju zawodowego i osobistego oraz wyposażyło ich w dodatkowe narzędzia przydatne w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
2. Uczestnicy wysoko ocenili całokształt  szkolenia oraz jego treść merytoryczną. 
3. Warsztatowa formuła szkolenia sprawdziła się. Uczestnicy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat takiej formy prowadzenia zajęć.
4. Komendanci zgłosili potrzebę i konieczność objęcia szkoleniem, z tego zakresu, średniej kadry kierowniczej komend miejskich i powiatowych.
5. Komendanci wyrazili chęć regularnego/cyklicznego udziału w tego typu szkoleniach.
Ad. 2
W ramach projektu „System Wczesnej Interwencji” wdrożono NEWSLETTER SWI  :
1. Zidentyfikowano dostępne źródeł informacji.
2. Zidentyfikowano „dysponentów” informacji.
3. Określano ich wartość dla projektu
4. Określono sposób ich procesowania
Zasady tworzenia:
1. NEWSLETTER SWI  – jako narzędzie organizacji uczącej się na błędach – zawiera wyłącznie materiały dotyczące nieprawidłowości pracy Policji
2. Winien on obejmować informacje jedynie o nieprawidłowościach,
3. Za opracowanie informacji do  NEWSLETTER SWI  odpowiedzialni są dysponenci informacji w KWP (według wcześniejszej diagnozy),
4. Dysponentami informacji w okresie wdrażania są Wydziały: Kontroli, Komunikacji Społecznej, Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka. Pełnomocnik, jako koordynator  zespołu może wskazać innych dysponentów informacji.
5. Dystrybucja NEWSLETTER SWI  odbywa się drogą mailową. Winien on być treścią wiadomości, a nie załącznikiem,
6. Do wersji NEWSLETTER SWI  przeznaczonej do czytania powinna zostać załączona wersja do wydruku,
7. Pismo źródłowe powinno stanowić załącznik do wiadomości,
8. Za umieszczenie informacji i dystrybucję  NEWSLETTER SWI  odpowiada   Wydział Komunikacji Społecznej,
9. Informacja powinna być:
• Zwięzła
• Atrakcyjna
• Adresowana
• Czytelna,
10. Informacja powinna mieć formę:
• tytuł wskazujący adresatom o czym będzie traktowała,
• krótkie streszczenie (2-4 zdaniowe),
• w przypadku zainteresowania odbiorcy wybraną informacją, N umożliwia dostęp do jej pełnej treści,
• link do pełnego opracowania (teksty źródłowe, pisma itp.),
• dane kontaktowe wytwórcy informacji (osoby opracowującej komunikat) z podaniem nr telefonu oraz adresu mailowego,
11. NEWSLETTER SWI  powinien być numerowany, zawierać logo i nazwę SWI (zgodnie z wzorem),
12. NEWSLETTER SWI  zawiera link do mini ankiety, zamieszczonej na stronie internetowej. Ankieta zawiera pytanie: „Czy informacje zawarte w NEWSLETTER SWI  były dla Pani/Pana przydatne? Proszę określić odpowiedź w skali od : 1-5
13. Podstawą funkcjonowania NEWSLETTER SWI  powinna być zasada nieprzeładowania informacją,  a częstotliwość powinna być uzależniona od napływu opracowanej informacji
14. Jeden NEWSLETTER SWI  powinien zawierać nie więcej niż dwie informacje
15. W ramach dystrybucji, powinno się unikać powtarzania informacji

 
Zgubił go zgubiony portfel

ImageKradzież złomu ze skupu złomu. Policjanci zatrzymali 29 letniego pabianiczanina, który ze skupu złomu skradł sześć kilogramów miedzianego drutu wartego 120 złotych. Złodziej uciekając z miejsca zdarzenia zgubił portfel, dzięki zawartości, którego udało się ustalić jego personalia. 20 marca w godzinach wieczornych sprawca wszedł na teren skupu złomu przy ul. Warszawskiej, po czym włamał się do blaszanego kontenera i skradł sześć kilogramów miedzianego drutu. Złodziej zaaferowany łupem nie zauważył, że podczas ucieczki zgubił portfel. Pozostawiona na miejscu przestępstwa ,,zguba” umożliwiła stróżom prawa ustalenie personaliów sprawcy oraz jego miejsca zamieszkania. Jego zatrzymanie okazało się tylko kwestią czasu. 22 marca kryminalni zapukali do drzwi 29 latka i doprowadzili go do komendy na przesłuchanie. Pabianiczanin przyznał się do kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności

 
22 marca 2011 r.

informacja prasowa
o wybranych wydarzeniach zgłoszonych łódzkiej Policji  21  marca 2011 r.


Łódź-  odkryto magazyn spirytusowy w zaparkowanym „dostawczaku”. Policjanci z II komisariatu operacyjnie uzyskali informację, o planowanym w niedługim czasie przejeździe ulicą Aleksandrowską samochodu osobowego w środku którego miał znajdować się nielegalny alkohol. Ta informacja spowodowała, że w akcje zaangażowano kilka radiowozów. 21 marca około godziny 4 nad ranem patrol będący w tzw. służbie ponadnormatywnej zauważył, jadący ulicą Aleksandrowską samochód renault clio.  Po jego zatrzymaniu i skierowaniu na pobocze w pojeździe skontrolowano 23-letniego łodzianina. Mężczyzna początkowo  wydawał się być spokojny, bez problemu okazał dokumenty. Następnie wskazano kierowcy, aby otworzył bagażnik. Tam funkcjonariusze ujawnili dwa kartony wypełnione butelkami z przeźroczystą cieczą. Od razu wyczuwalna była silna woń alkoholu ze wskazaniem na spirytus. Młody kierowca zaczął się coraz bardziej denerwować, nie chciał odpowiadać na pytania dotyczące ładunku. Przeprowadzono kontrolę osobistą. Okazało się, że w jego bucie ukryty był kluczyk samochodowy. Łodzianin początkowo nie chciał powiedzieć skąd go ma. Następnie po dłuższej rozmowie wskazał, że należą one do zaparkowanego niedaleko samochodu citroen jumper. Natychmiast udano się we wskazane miejsce. Pojazd ten stał na parkingu strzeżonym. Od razu przystąpiono do przeszukania. W części ładunkowej ujawniono wypełnione po brzegi kartony z kolejnymi butelkami. Otworzono jeden z nich. Okazało się, że jest to taki sam towar jak w osobowym renaulcie. Ustalono, że właścicielem samochodu jest jedna z firm wypożyczających pojazdy. Mężczyznę wraz z zabezpieczony „dostawczakiem” oraz alkoholem przetransportowano do II komisariatu. 23-letni przestępca karany wcześniej za uszkodzenie mienia został przesłuchany. Nie był jednak w stanie wyjaśnić w jaki sposób wszedł w posiadanie takiej dużej ilości nielegalnego towaru. Mimo to postawiono mu zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 65 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara grzywny do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie. W sumie zabezpieczono blisko 2100 litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy a ich szacunkowa wartość będzie wkrótce określona przez służby celne.

Image

Image


2 marca 2011 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Łódź a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi na mocy, której miasto zobowiązało się przekazać 1.000.000 złotych na dodatkowe patrole w ramach tzw. służby ponadnormatywnej. Z przekazanych środków finansowych zaplanowano realizację podobnie jak w ubiegłym roku 6250 dodatkowych służb patrolowych, głównie pieszych. Pierwsze ruszyły 18 marca i przewidziane są do końca roku.  Policjanci są kierowani w rejony wyznaczone zgodnie z bieżącą analizą zagrożenia przestępczością przy uwzględnieniu wniosków rad osiedli, Straży Miejskiej w Łodzi oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ. W roku 2010 policjanci pełniący służby ponadnormatywne skontrolowali blisko 15.000 miejsc wskazanych przez mieszkańców jako szczególnie zagrożone, odwiedzili blisko 10.000 placówek handlowych sprawdzając pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W wyniku działań patrolowych ponad 7300 razy policjanci podejmowali interwencję, w trakcie których wylegitymowano blisko 12.000 osób, z których zatrzymano 54 osoby poszukiwane listami gończymi lub nakazami osadzenia w areszcie śledczym czy też w zakładzie karnym, 62 osoby poszukiwane celem ustalenia miejsca pobytu oraz 49 sprawców przestępstw. Sporządzono 86 wniosków o ukaranie do sądu, nałożono 2142 mandaty karne, pouczono w związku z popełnionymi wykroczeniami 8389 osób, ujawniono 26 nieletnich spożywających alkohol i 8 kupujących taki trunek. Służby tzw. ponadnormatywne dotyczyły również funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy przeprowadzili w ramach dodatkowych patroli 1000 interwencji związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ujawnili 19 kierujących w stanie nietrzeźwości, zatrzymali 203 dowody rejestracyjne oraz 21 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. W celu utrzymania płynności na ciągach komunikacyjnych Łodzi podjęto 24 ręczne regulacje ruchem oraz obsłużono 442 zdarzenia drogowe. Umowy dotyczące funkcjonowania służb ponadnormatywnych zostały zawarte pomiędzy policją a samorządami w wielu powiatach na terenie województwa łódzkiego i stanowią istotne wsparcie.
     
Łódź- 13-latek pobity w gimnazjum. 3 marca około godziny 10 w gimnazjum na śródmieściu do stojącego na korytarzu młodego chłopaka podszedł 16-latek. Bez żadnego powodu złapał go od tyłu za szyję i mocno ściskając spowodował osunięcie się na podłogę. Poszkodowany uderzając głową o ścianę stracił przytomnośc. Po tym zdarzeniu uciekł ze szkoły. Wezwana karetka przewiozła gimnazjalistę do szpitala. Po za zszyciem głowy innych obrażeń nie doznał i został zwolniony do domu. Na miejsce przyjechał patrol policji. Po przesłuchaniu pracowników szkoły rozpoczęto ustalanie sprawcy zdarzenia. Działania kryminalnych doprowadziły do ujęcia młodego chlopaka. Zatrzymany o 6 rano w swoim mieszkaniu 16-latek wraz z jednym z rodziców został przewieziony do komisariatu. Tam po przesłuchaniu przyznał się do popełnienia czynu zabronionego. Jako motyw wskazał, że widział jak wcześniej poszkodowany 13-latek często sam zaczepiał swoich rówieśników a on tylko stanął w ich obronie. 16-latka po przesłuchaniu zwolniono do domu. Zajmie się nim sąd rodziny.

      

Pierwszy Dzień Wiosny wiąże się także z Dniem Wagarowicza. Jak co roku , 21 marca policjanci zorganizowali w ramach cyklicznych działań przedsięwzięcie pod hasłem NIELAT. W Łodzi policjanci zwracali szczególną uwagę na młodzież i dzieci. Kontrole koncentrowały się w okolicach szkół i kościołów gdzie odbywają się rekolekcje. Patrole odwiedzały również inne miejsca gdzie spotykają się grupy młodych ludzi. Pod lupę wzięto punkty sprzedaży alkoholu sprawdzając czy przestrzegany jest zakaz sprzedaży niepełnoletnim. Policjanci interweniowali w sytuacji kiedy podejrzewali wagarowanie, spożywanie alkoholu czy środków odurzających przez nieletnich. Z reakcją ze strony stróżów prawa należało się liczyć także w każdym innym przepadku przejawu demoralizacji najmłodszych. Wszystkie  informacje o niepokojącej sytuacji trafią do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Szereg działań w ramach akcji NIELAT mają charakter typowo prewencyjny mający na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom łamania prawa przez nieletnich a także kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów takich jak chociażby „Jestem fair”.

Więcej na /www.lodzka.policja.gov.pl/content/view/6064/277/
Podczas wczorajszych działań NIELAT na terenie Łodzi policjanci wylegitymowali 138 nieletnich, wśród, których znalazło się 26 zagrożonych demoralizacją m.in. przyłapanych na paleniu papierosów oraz jednego poszukiwanego w celu umieszczeniu decyzja sądu w Schronisku dla nieletnich. W pięciu przypadkach ujawniono nastolatków, którzy już wkrótce odpowiedzą przed sądem. Jest wśród nich 16-latek ujęty przez taksówkarzy w okolicy ulicy Kilińskiego krótko po tym jak wyrwał idącej samotnie kobiecie torebkę z portfelem, kartą bankomatową i dokumentami. Początkowo podawał policjantom fałszywe dane personalne, z których wynikało, że jest pełnoletni. Po wyjaśnieniu i ustaleniu, że sprawcą jest 16-letni uciekinier z ośrodka szkolno-wychowawczego trafił do Policyjnej Izby Dziecka. Jak wynika z zebranych do tej pory materiałów na terenie Łodzi przebywał od dwóch miesięcy i w tym czasie najprawdopodobniej kilkakrotnie wchodził w konflikt z prawem. Funkcjonariusze z I Komisariatu zajmujący się nieletnimi szczegółowo, krok po kroku, rozliczą go za wszystko co zrobił. Policjanci z Bałut natomiast dotarli do trójki nastolatków, których sprawy również zostaną przekazane do właściwego sądu. 16-letnia uczennica liceum odpowie za groźby i pobicie młodszej koleżanki. 15-latek za znęcanie się nad kolegą ze szkoły a jego rówieśnik za kradzież telefonu komórkowego. Funkcjonariusze z VIII Komisariatu w okolicy boiska szkolnego na osiedlu Dąbrowa zatrzymali poszukiwanego  16-latka, który nie stawił się wbrew decyzji sądu w schronisku dla nieletnich. Miał tam trafić w związku z kradzieżami na tzw. wyrwę. Ofiarami były zawsze starsze osoby. W czasie kiedy powinien przebywać w ośrodku także dokonał dwóch kolejnych napaści. Został przewieziony przez funkcjonariuszy do schroniska w Konstantynowie Łódzkim.

Sieradz - pierwszy dzień wiosny w  Gimnazjum nr 3 w Sieradzu miał nietypowy przebieg. W szkolnej sali gimnastycznej miało miejsce zakończenie akcji zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu pod hasłem „ Świat Ma Inne Propozycje”. Akcję tą sieradzka komenda zorganizowała wraz z Urzędem Miasta w Sieradzu, Urzędem Gminy w Sieradzu oraz Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Warcie.
      W konferencji wzięła udział liczna grupa zaproszonych gości w tym przedstawiciele władz miasta Sieradza i gminy Sieradz, samorządowcy z powiatu sieradzkiego, dyrektorzy i pedagodzy szkól gimnazjalnych z Sieradza i powiatu sieradzkiego oraz uczniowie klas pierwszych sieradzkich gimnazjów.
      Zaproszonych gości przywitała wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Sieradzu mł. insp. Krzysztofem Woskowskim, pani Helena Rajewska, dyrektorka Gimnazjum numer 3 w Sieradzu. W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele Urzędu miasta Sieradza oraz Wójt gminy Sieradz. Po tych krótkich okolicznościowych wystąpieniach, st. post. Bożena Grobelna przedstawiła założenia programu i jego adresatów – uczniów klas pierwszych szkół gimnazjalnych, ich rodziców oraz rady pedagogiczne. Omówiła przeprowadzone przez specjalistów psychoterapii i lekarzy psychiatrii szkolenia oraz prelekcje zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu ds. Nieletnich sieradzkiej komendy. Kampania ta miał uzmysłowić przede wszystkim gimnazjalistom ale również ich rodzicom jak dużym problemem jest uzależnienie od różnego rodzaju używek, a także pokazać w jaki sposób można aktywnie spędzać wolny czas bez narkotyków i alkoholu.
       Następnie na ekranach monitorów LCD dokonano prezentacji nadesłanych przez uczniów prac w ramach konkursu fotograficzno – filmowego. Po prezentacji ogłoszono wyniki, a organizatorzy wręczyli zwycięzcom nagrody rzeczowe. Na zakończenie konferencji młodzież zaprezentowała część artystyczną, po której wszyscy udali się na symboliczny poczęstunek.

Image

Image

Image


Wieluń – 21 marca wieluńscy policjanci wspierani przez Straż Miejską w Wieluniu podjęli działania prewencyjne związane z pierwszym dniem wiosny - przez młodzież obchodzonym jako "Dzień Wagarowicza". Tylko w Wieluniu wylegitymowano 84 nieletnich. Skontrolowano 11 lokali gastronomicznych. 6 osób przed ukończeniem 18-tego roku życia paliło papierosy. Niestety ujawniono również młodzież, która pierwszy dzień wiosny postanowiła uczcić, oczywiście w negatywnym tego słowa znaczeniu, spożywaniem alkoholu. W parku miejskim im. Żwirki i Wigury 16 - letnia dziewczyna i dwóch chłopców w wieku 17 lat spożywali alkohol, którzy byli kompletnie pijani. Do jednego z nich znajdującego się w stanie upojenia alkoholowego, mieszkańca powiatu oleskiego wezwano kartkę pogotowia, która zabrała wagarowicza do wieluńskiego szpitala. Pozostali trafili do wieluńskiej komendy skąd odebrali ich rodzice. O godzinie 14.30 mundurowi przy ulicy Częstochowskiej natrafili na tzw. grubach na 7 osobową grupę nieletnich spożywającą alkohol. Jedną z tych osób była 16 – letnia dziewczyna, mieszkanka powiatu wieluńskiego, która okazała się niechlubną rekordzistką pierwszego dnia wiosny. Miała 2,3 promila alkoholu w organizmie. Policjanci sprawdzają gdzie młodzież zakupiła alkohol. Wobec nieletnich spożywających alkohol zostaną skierowane wnioski do Sądu Rodzinnego w Wieluniu celem przeprowadzenia postępowania o demoralizację. A ponadto zostaną powiadomione również szkoły, do których nieletni uczęszczają.

Image

Polecamy Pierwszy Dzień Wiosny w Kutnie:

http://www.kutno.policja.gov.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=7&Itemid=73

W Zgierzu:

http://www.policja.zgierz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=787&Itemid=52

Radomsko - policjanci zajmujący się wyjaśnianiem okoliczności związanych z wypadkami drogowymi ustalają szczegóły zdarzenia, do którego doszło 20 marca około godziny 13.30, na drodze prowadzącej z Kamieńska do Bełchatowa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 51 -letni kierujący peugeotem 405 najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków ruchu panujących na drodze, zjechał na przeciwny pas jezdni i doprowadził do czołowego zderzenia, z jadącym w kierunku Bełchatowa fordem fiestą. Wszystkie osoby biorące udział w wypadku odniosły poważne obrażenia ciała. Sprawca zdarzenia nieprzytomny został przetransportowany śmigłowcem do jednego z łódzkich szpitali. Pasażer peugeota został zabrany do szpitala w Bełchatowie, pozostał na oddziale ortopedii. Z kolei, 75 -letni kierujący fordem trafił do piotrkowskiego szpitala, a dwie pasażerki z tego samochodu, do bełchatowskiego, wszyscy pozostali na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wszystko wskazuje na to, że sprawca zdarzenia był nietrzeźwy, badanie wykazało 1,19 promila alkoholu w organizmie. Ponadto od 51 -latka została pobrana krew do dalszych badań. Podczas ustalania okoliczności wypadku okazało się, że sprawca zdarzenia ma zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, obowiązujący do czerwca 2013 roku. Policjanci przesłuchają  osoby uczestniczące w zdarzeniu, kiedy tylko ich stan zdrowia ustabilizuje się. Pozwoli to na postawienie stosownych zarzutów nieodpowiedzialnemu mieszkańcowi Kamieńska.    

Bełchatów – policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku. 21 marca około godz. 18.50 w miejscowości Huta na trasie K-8 miał miejsce wypadek śmiertelny z udziałem pieszego. Kierujący audi – 20 letni bełchatowianin jadąc w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego na prostym odcinku drogi potrącił ze skutkiem śmiertelnym przechodzącego i prowadzącego rower przez jezdnie pieszego. W wyniku odniesionych obrażeń 43-letni mieszkaniec gminy Bełchatów poniósł śmierć na miejscu. Śledczy zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia, wykonali niezbędną dokumentację, która będzie potrzebna do ustalenia przebiegu i przyczyn
wypadku. Kierujący samochodem osobowym był trzeźwy.

Piotrków Trybunalski -nieuczciwi diagności poświadczyli nieprawdę. 17 marca w godzinach rannych policjanci z Zespołu do Walki z Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim na jednej ze stacji diagnostycznych w powiecie zatrzymali 3 pracowników w wieku 30, 31 i 42 lat, którzy w okresie od czerwca do sierpnia ubiegłego roku przyjęli korzyści majątkowe w kwocie 1200 złotych poświadczając nieprawdę w dowodach rejestracyjnych. Policjanci ustalili, że żaden z pojazdów nigdy nie stawił się na stacji celem wykonania stosownych badań diagnostycznych. Prokurator Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował wobec mężczyzn środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych, poręczeń majątkowych jak również zakaz opuszczania kraju. Nadal trwają czynności śledcze prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Piotrków Trybunalski - szybka reakcja policjanta z Sulejowa uratowała życie dwóch nastolatek, które zamierzały popełnić samobójstwo. 21 marca około godziny 15.30 funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Sulejowie przejeżdżając radiowozem przez most na rzece Pilica zauważył stojące za barierką dwie młode dziewczyny. Zachowanie ich wskazywało, że chcą wskoczyć do wody. Funkcjonariusz niezwłocznie zatrzymał pojazd i podbiegł do bariery. Chwycił dziewczyny za ubrania udaremniając tym samym skok w nurt rzeki. Po przewiezione do komisariatu 14 i 15- latka wyjaśniły, że powodem targnięcia się na życie były ich zawody miłosne. Ustalono, że przed skokiem z mostu „desperatki” dzwoniły do swoich chłopaków po czym telefony komórkowe wyrzuciły do rzeki. Obie pozostawiły również listy pożegnalne. Po przesłuchaniu w obecności rodziców i przeprowadzeniu badań lekarskich 14-latka została przekazana pod opiekę matki natomiast 15-latkę ze względu na jej stan emocjonalny przewieziono do szpitala pod opiekę specjalistów.
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim wystąpił z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi o jego wyróżnienie.

Piotrków Trybunalski -zatrzymani za narkotyki. W dniach16 - 18 marca policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim zatrzymali 4 mężczyzn w wieku 19, 20 i 24 i 26 lat, którzy w okresie od czerwca ubiegłego roku do marca 2011 roku zajmowali się rozprowadzaniem środków narkotycznych na terenie naszego miasta i powiatu. Funkcjonariusze zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutów przestępstw narkotykowych w tym handlu amfetaminą i marihuaną oraz posiadania środków odurzających Policjanci ustalili również szereg osób, które były odbiorcami środków narkotycznych. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu 26- letniego mężczyzny susz roślinny, szklane fifki, wagę laboratoryjną i młynek do rozdrabniania suszu. Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty o popełnieniu kilkudziesięciu przestępstw określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. 18 marca Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim wobec 24- letniego mieszkańca powiatu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Tego samego dnia wobec trzech pozostałych podejrzanych w wieku 19 i 20 i 26 lat Prokurator Rejonowy zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a za ich sprzedaż nawet do 10 lat.

Image


 
Zduńska Wola - 22-latek z marihuaną. Patrol operacyjny policji zatrzymał na terenie miasta młodzieńca z narkotykami. 21 marca około godziny 13.20 podczas patrolowania Alei Kościuszki policjanci zatrzymali młodego zduńskowolanina. Podczas legitymowania, 22-letni mieszkaniec Zduńskiej Woli zachowywał się nerwowo. Stróże prawa sprawdzili jego odzież. I nie pomylili się.  W kieszeni spodni chłopak miał metalowe pudełko, a w nim 0,53 grama marihuany. Na dodatek po przeprowadzeniu badania, w jego organizmie wykryto marihuanę. Młodzieniec został zatrzymany w areszcie komendy. Śledczy przeprowadzili również przeszukania jego miejsca zamieszkania. W jednym z pomieszczeń w szufladzie biurka znaleźli 0,22 grama marihuany. Mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty posiadania narkotyków. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

 

 
odkryto magazyn spirytusowy w "dostawczaku"

ImagePolicjanci z II komisariatu operacyjnie uzyskali informację, o planowanym w niedługim czasie przejeździe ulicą Aleksandrowską samochodu osobowego w środku którego miał znajdować się nielegalny alkohol. Ta informacja spowodowała, że w akcje zaangażowano kilka radiowozów. 21 marca około godziny 4 nad ranem patrol będący w tzw. służbie ponadnormatywnej zauważył, jadący ulicą Aleksandrowską samochód renault clio.  Po jego zatrzymaniu i skierowaniu na pobocze w pojeździe skontrolowano 23-letniego łodzianina. Mężczyzna początkowo  wydawał się być spokojny, bez problemu okazał dokumenty. Następnie wskazano kierowcy, aby otworzył bagażnik. Tam funkcjonariusze ujawnili dwa kartony wypełnione butelkami z przeźroczystą cieczą. Od razu wyczuwalna była silna woń alkoholu ze wskazaniem na spirytus. Młody kierowca zaczął się coraz bardziej denerwować, nie chciał odpowiadać na pytania dotyczące ładunku. Przeprowadzono kontrolę osobistą. Okazało się, że w jego bucie ukryty był kluczyk samochodowy. Łodzianin początkowo nie chciał powiedzieć skąd go ma. Następnie po dłuższej rozmowie wskazał, że należą one do zaparkowanego niedaleko samochodu citroen jumper.

 

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 4159 - 4167 z 6638