Z ostatniej chwili: arrow Struktura KWP arrow Wydział Postępowań Administracyjnych
niedziela, 29 listopad 2015
 
 
Wydział Postępowań Administracyjnych

Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

siedziba Wydziału:
90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 26

adres do korespondencji:
Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi
91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 
Naczelnik
 mł. insp. Dorota Wołoszyńska
Zastępca Naczelnika
podinsp. Bogusława Świderska -Ferdzyn
telefon
 42 665 18 71/72
fax
 42 665 17 89
email
Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek w godzinach:  08.30 - 10.30
Wtorek w godzinach:            08.30 -16.30                                                                                                           
Środa w godzinach:              08.30 - 13.00
Czwartek w godzinach:        08.30 - 13.00                                                                                                           
Piątek w godzinach:             08.30 – 10.30               

                                                                                                 

             Wydział Postępowań Administracyjnych realizuje zadania należące do kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie ochrony osób i mienia, pozwoleń na broń oraz cudzoziemców.

W skład Wydziału wchodzą:

ZESPÓŁ DS. OCHRONY OSÓB I MIENIA

           Do zadań zespołu należy m.in. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, organizowania i prowadzenia egzaminów dla osób ubiegających się o dopuszczenie do pracy z bronią, prowadzenie postępowań administracyjnych dla osób ubiegających się o licencję detektywa.

telefony kontaktowe:


42 665 18 78
42 665 18 77        obsługa interesantów
42 665 18 76
42 665 18 75

              W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2014 roku zapisów art. 9 i 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 829) wprowadzającej zmiany w ustawie o ochronie osób i mienia oraz w ustawie o broni amunicji zmianie ulega sposób uzyskiwania uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

            Licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz licencje pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego i drugiego stopnia tracą ważność z dniem 31 marca 2014 roku. Pracownicy ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, którzy na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadali ważne licencje zostaną wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Potwierdzeniem wpisania na listę jest zaświadczenie wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Do dnia 31 marca 2014 roku dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu na listy jest także ważna w dniu 31 grudnia 2013 roku licencja pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.  Odbiór zaświadczeń o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony nastąpi za pośrednictwem pracodawców zatrudniających pracowników ochrony lub osobiście po 15 marca br. w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi, ul. Sienkiewicza 26 w godzinach przyjęć interesantów (wymagany dokument potwierdzający tożsamość). Osoby, które w dniu 01 stycznia 2014 roku posiadają ważne licencje pracownika ochrony fizycznej, zachowują prawo do wykonywania czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 4 i 5 (użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia lub wykorzystania broni palnej) ustawy o ochronie osób i mienia o ile spełniają warunki wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

           Zachowują swoją ważność orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony, wydane na podstawie ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym.

            Postępowania w sprawie wydania, odmowy wydania, zawieszenia lub cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego wszczęte i niezakończone do dnia 01 stycznia 2014 roku zostaną umorzone, o czym zainteresowani zostaną poinformowani. 

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2. Ukończyła 21 lat;

3. Ukończyła co najmniej gimnazjum;

4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6. Posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

7. Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;

8. Posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Lista lekarzy i psychologów, uprawnionych do przeprowadzania badań oraz wystawiania orzeczeń dla osób posiadających lub ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony znajduje się w Wydziale Postępowań Administracyjnych oraz tutaj:  Lista lekarzy i psychologów

Odmowa wpisu na listę następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, w przypadku, gdy pracownik ochrony fizycznej nie spełnia w/w wymogów.

Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w przypadku gdy:

1. Pracownik ochrony fizycznej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo;

2. Nie posiada obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

3. Nie ma pełnej zdolność do czynności prawnych,

4. Został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

5. Nie posiada nienagannej opinii wydanej przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,

6. Nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła,

7. Nie zawiadomi właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania,

8. Nie dopełni obowiązku przedstawienia właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencji oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia;

9. Wykonując zadania pracownika ochrony fizycznej dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 70 § 2 lub art. 87 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 i 829).

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:

1. Ukończyła 18 lat;

2. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

5. Posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

6. Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);

7. Posiada wykształcenie, co najmniej zawodowe techniczne o specjalności: elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lun ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego.

Opłata za zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony - 17 zł

wnoszona jest na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Łodzi GETIN Bank S.A. 
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

          Odmowa wpisu na listę następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, w przypadku, gdy pracownik zabezpieczenia technicznego nie spełnia w/w wymogów.

              Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, w przypadku, gdy:

1. Pracownik zabezpieczenia technicznego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo;

2. Przestanie spełniać wymogi wymagane przy wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (pkt 2-6);

3. Nie zawiadomi właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania;

4. Wykonując zadania pracownika zabezpieczenia technicznego dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 70 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.

DOKUMENTY  WYMAGANE  PRZY  UBIEGANIU  SIĘ  O  WYDANIE POZWOLENIA DOPUSZCZAJĄCEGO DO POSIADANIA BRONI W  CELU  OCHRONY  OSÓB  I  MIENIA

1. Wniosek  do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, o wydanie pozwolenia dopuszczającego do posiadania broni w celu ochrony osób i mienia,

2. Kwestionariusz osobowy,

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu przez podmiot posiadający pozwolenie na broń na okaziciela,

4. Kserokopia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego ( wymaganego przy wydawaniu zaświadczenia o wpisie na LKP ),

5. Zdjęcia – 2 szt.

6. Kserokopia dowodu osobistego,

7. Kserokopia zaświadczenia POF,

8. Opłata skarbowa w wysokości 10 zł ( za wydanie decyzji ) na konto:

Urzędu Miasta Łodzi Getin Bank SA

     Nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016;

Wydanie Licencji Detektywa

O wydanie licencji detektywa może się ubiegać osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2. Ukończyła 21 lat;

3. Posiada wykształcenie, co najmniej średnie;

4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat;

8. Posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania;

9. Posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;

10. Legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Informacja o dokumentach wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie licencji detektywa

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa, składa wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji), do którego dołącza:

1. Kopię stron dowodu osobistego zawierających imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania albo dokument stwierdzający obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zawierającym imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia (oryginał do wglądu);

2. Dwa zdjęcia o wym. 2,5 x 3,5 cm;

3. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

4. Kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie, co najmniej średniego wykształcenia wraz z oryginałem do wglądu;

5. Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności w ramach usług detektywistycznych wydane przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań dla osób ubiegających się o wydanie licencji (oryginał);

6. Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko osobie ubiegającej się o licencje detektywa, postępowanie karne lub postepowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej;

7. Świadectwo pracy z ostatnich 5 lat;

8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

9. Dokument potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Opłata za wydanie licencji detektywa wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".          

ZESPÓŁ DS. POZWOLEŃ NA BROŃ PALNĄ BOJOWĄ, GAZOWĄ I SPORTOWĄ

             Zespół zajmuje się m.in. wydawaniem i cofaniem pozwoleń na broń palną bojową i gazową dla osób fizycznych, nadzorem nad obrotem bronią, amunicją, kontrolą warunków przechowywania broni i amunicji. Wydaje: zaświadczenia uprawniające do nabycia broni, europejskie karty broni palnej oraz karty rejestracyjne broni palnej pozbawionej cech użytkowych, prowadzeniem rejestrów lekarzy i psychologów uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się o broń lub posiadających broń.


telefony kontaktowe:

42 665 19 98 Koordynator Zespołu (broń palna bojowa i gazowa)

42 665 19 84 broń palna bojowa (całe woj. łódzkie), myśliwska (Skierniewice)
42 665 19 85 broń palna gazowa, (Łódź, Zgierz, Pabianice), broń sportowa
42 665 18 80 broń palna gazowa (Sieradz, Piotrków Trybunalski, Skierniewice)

ZESPÓŁ DS. POZWOLEŃ NA BROŃ MYŚLIWSKĄ

              Do zadań zespołu należy całość problematyki z zakresu pozwoleń na broń palną myśliwską i sportową dla osób fizycznych. Zespół pozwoleń na broń zajmuje się m.in. wydawaniem i cofaniem pozwoleń na broń palną dla osób fizycznych, kontrolą warunków przechowywania broni i amunicji. Wydaje zaświadczenia uprawniające do nabycia broni, europejskie karty broni palnej oraz karty rejestracyjne broni palnej pozbawionej cech użytkowych, współpracuje z Okręgowymi Zarządami Polskiego Związku Łowieckiego, Okręgowymi Zarządami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Klubami Strzelectwa Sportowego
w zakresie wymiany informacji.

telefony kontaktowe:

42 665 18 67 Koordynator Zespołu (broń palna sportowa i myśliwska)

 

42 665 19 86 broń palna myśliwska (Łódź, Sieradz)
42 665 18 70 broń palna myśliwska (Piotrków Trybunalski)

Załączniki do podania – niezbędne w postępowaniu w sprawie ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń bojową, gazową, myśliwską, sportową:

1. Orzeczenia lekarskie i psychologiczne, z których wynika, że dana osoba może dysponować bronią w myśl Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 576) Uwaga: na podstawie § 2 ust. 4 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. nr 79, poz. 898 z 2000 r.), orzeczenia: lekarskie i psychologiczne stanowią podstawę do wydania pozwolenia na broń i są ważne przez okres 2 (dwóch) miesięcy od daty wydania orzeczeń;

2. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej za wydanie decyzji, tytułem - „pozwolenie na broń……." na konto Urzędu Miasta Łodzi: Urząd Miasta Łodzi GETIN Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016;

3. Dwa zdjęcia w formacie 3x4 cm;

4. Kserokopia dowodu osobistego;

5. Wskazanie ważnej przyczyny uzasadniającej wydanie pozwolenia w danym celu, w szczególności:

    a) dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej (palna bojowa i gazowa):

        - stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia;

    b) dla pozwolenia na broń do celów łowieckich:

        - zaświadczenie z PZŁ o uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowanie,

        - zaświadczenie z PZŁ o członkostwie w Związku lub kserokopia legitymacji PZŁ (oryginał do wglądu),

    c) dla pozwolenia na broń do celów sportowych:

         - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim (zaświadczenie z Klubu    Strzelectwa Sportowego o członkostwie            i czynnym uprawianiu strzelectwa),

           - posiadanie kwalifikacji sportowych (kopia orzeczenia o przyznaniu patentu strzeleckiego),

           - posiadanie licencji właściwego Polskiego Związku Sportowego (kopia licencji Polskiego Związku  Strzelectwa Sportowego ważnej na dany                rok)

     d) dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych:

           - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych,

           - zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;

      e) dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich:

          - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;

       f) dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych:

           - udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;

       g) dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych:

            - posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim,

            - udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich

6. Ewentualnie inne dokumenty wskazujące na istnienie ważnej przyczyny, uzasadniającej wydanie pozwolenia na broń.

             

Opłaty i konto bankowe za wydanie:

decyzji (pozwolenia na broń) zezwalająca osobie fizycznej na posiadanie broni palnej bojowe/gazowej/myśliwskiej/sportowej

242 zł

zmianę decyzji

242 zł

zaświadczenia (promesa) uprawniające do nabycia określonego w pozwoleniu rodzaju broni i amunicji do tej broni oraz liczby egzemplarzy broni (ważne bezterminowo)

17zł

Europejskiej Karty Broni

105 zł

karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych

 82 zł

rezygnacja z posiadania pozwolenia na broń

10 zł

powyższe opłaty wnosi się rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi, 
GETIN Bank S.A. 
nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

             Przypominamy, iż zgodnie z treścią art. 15 ust. 4 ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2012 roku, poz. 576) osoba posiadająca pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej obowiązana jest raz na 5 (pięć) lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, że może ona dysponować bronią (art. 15 ust. 3 ustawy o broni i amunicji). 

             Wobec powyższego, po dniu 21 marca 2005 roku ustawowym obowiązkiem jest poddanie się badaniom lekarskim i psychologicznym przez osoby, którym upłynęło 5 lat od przedłożenia ostatnich orzeczeń. 
             Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne należy uzyskać we własnym zakresie, wyłącznie od lekarza i psychologa upoważnionego do przeprowadzania tych badań.

Lista lekarzy i psychologów, którzy wydają zaświadczenia dla osób posiadających pozwolenie na broń do ochrony osobistej oraz dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń palna do ochrony osobistej znajduje się w Wydziale Postępowań Administracyjnych oraz tutaj: Lista lekarzy i Lista psychologów

Egzaminy na broń

             Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią (art.16 ust.1 ustawy o broni i amunicji (tekst jednolity - Dz. U. z 2012r., poz. 576 ze zm.).

             Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr  19, poz. 241 ze zmianami) wprowadziło  następujące odpłatności za egzamin związane z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:

ochrony osobistej

500 zł

sportowych

800 zł

kolekcjonerskich

1150 zł

pamiątkowych

550 zł

szkoleniowych

1000 zł

innych

600 zł

szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach
lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego

100 zł

z użyciem danego rodzaju broni.

              Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w stosunku o osób, które wystąpiły o wydanie pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich lub pamiątkowych albo o wydanie pozwolenia na posiadanie kuszy.

               W przypadku nie zdania przez ubiegającego się o wydanie pozwolenia na broń:

1. Części teoretycznej egzaminu - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu;

2. Części praktycznej egzaminu - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tą część egzaminu.

Powyższe opłaty wnosi się rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

nr konta: 08 1010 1371 0062 7522 3100 0000

              Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. Nr  19, poz. 241 ze zmianami) egzamin składa się z dwóch części:

1. Teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni, zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:

 znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 576 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

 znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią, wyłączających odpowiedzialność karną oraz przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu,

 znajomości przestrzegania regulaminu strzelnic.

2. Zakres przedmiotowy praktycznej części egzaminu obejmuje:

 • sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania amunicji i rozładowania  oraz zabezpieczenia i odbezpieczenia danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności,

• przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego.              

Zdającemu egzamin przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej, niż po upływie siedmiu dni od dnia nie zaliczenia egzaminu. Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin. Opłaty, o których mowa, wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu.

INFORMACJA dot. broni palnej w postaci rewolwerów i pistoletów oraz broni bocznego zapłonu zarejestrowanej do celów łowieckich                

 Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2011 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.              

Zgodnie z aktualnym brzmieniem powyższego aktu prawnego, do wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna długa centralnego zapłonu, o lufach gwintowanych lub gładkich, z wyłączeniem broni czarnoprochowej, pistoletów i rewolwerów, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej sześć pojedynczych strzałów z tym, że do magazynka broni samopowtarzalnej można załadować jednorazowo najwyżej dwa naboje.              

Mając powyższe na uwadze aktualnie brak jest prawnych możliwości używania broni, w postaci pistoletów, rewolwerów oraz broni bocznego zapłonu do wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka.    

ZESPÓŁ DS. NADZORU, KONTROLI ORAZ BRONI OBIEKTOWEJ I KONCESJI               

Do zadań zespołu należy m.in. uzgadnianie planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, analizowanie stanu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń objętych obowiązkową ochroną, nadzór nad SUFO, kontrola podmiotów posiadających koncesję w zakresie ochrony osób i mienia, oraz koncesję w zakresie obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, ocenianie spełniania wymagań technicznych magazynów broni przygotowanych przez SUFO.  Zespół zajmuje się także wydawaniem i cofaniem pozwoleń na broń palną dla osób prawnych, nadzorem nad obrotem bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi do użytku cywilnego. Na zlecenie Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i opiniuje wnioski przedsiębiorców, którzy ubiegają się o uzyskanie koncesji: na świadczenie usług ochrony osób i mienia, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, dopuszczeniami do pracy z bronią.

telefon kontaktowy: 42 665 19 83 -  koordynator  

42 665 19 87 - obsługa interesantów                

Zasady przydzielania broni na okaziciela (świadectwo broni) przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi dla przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna do wykonywania zadań w zakresie i formach określonych w koncesji.                 Przepisy prawa określone w art. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 576) stanowią, że broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego w drodze decyzji administracyjnej (art. 12 wskazanej ustawy), przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji ze względu na siedzibę zainteresowanego podmiotu.                 Pozwolenie na broń na świadectwo, może być wydane zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 (przywoływanej ustawy) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji.                   

W celu uzyskania przedmiotowego pozwolenia, przedsiębiorca składa wniosek wraz z uzasadnieniem, a także określa ilość i rodzaj broni oraz cel, w którym pozwolenie ma być wydane.  

Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie:

Do wniosku o wydanie pozwolenia na broń na okaziciela (świadectwo broni) należy dołączyć następujące dokumenty:

1.  Aktualna koncesja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1211 ze zm.);

2. Protokół potwierdzający spełnienie wymagań technicznych magazynu  i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji  określonych  w § 11, 12 i 13  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r.  w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. Nr  245, poz. 1462);

3.  Kopie umów (oryginały tych umów do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia; 4. Wyciąg z Planu ochrony obiektu, uzgodnionego z właściwym Komendantem Wojewódzkim Policji, zawierający:        

• stronę tytułową;    

•  część IV (dane dot. specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej),

część VI (dane dot. organizacji  i wykonywania ochrony jednostki).

5. Wykaz pracowników ochrony.   

Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń nie podlegających obowiązkowej ochronie Do wniosku o wydanie pozwolenia na broń na okaziciela (świadectwo broni) należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Aktualna koncesja wydana przez  ministra właściwego do spraw wewnętrznych   na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.);

2. Protokół potwierdzający spełnienie wymagań technicznych magazynu  i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji  określonych  w § 11, 12 i 13  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r.  w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. Nr 245, poz. 1462);

3. Kopie umów (oryginały do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia, z których wynika ochrona obiektów z bronią;

4.  Wykaz pracowników ochrony.

Grupy interwencyjne  

Do wniosku o wydanie pozwolenia na broń na okaziciela na świadectwo broni należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Aktualna koncesja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 ze zm.);

2. Protokół potwierdzający spełnienie wymagań technicznych magazynu  i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji  określonych  w § 11, 12 i 13  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r.  w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U.  Nr  245, poz. 1462);

3. Dokument regulujący zasady organizacji pracy grupy interwencyjnej obowiązujący w danej firmie, z których wynikają:     

•  zasady wydawania i przyjmowania broni na potrzeby załóg interwencyjnych w trakcie wykonywania usługi,    

•  liczba i rodzaj broni niezbędnej do wykonania usługi w kontekście liczby sektorów, obszarów lub stref wykonywania usług przez uzbrojoną grupę interwencyjną. Dokument, o którym mowa w pkt. 3, musi potwierdzać, że podmiot wykonujący ochronę, będzie ją sprawował zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 ze zm.

4. Kopie umów (oryginały do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia, z których wynika konieczność ochrony przez grupę interwencyjną;

5. Wykaz pracowników ochrony.  

Pozwolenie na broń na okaziciela może być wydane m.in. następującym podmiotom tj.:

1. Podmiotom prowadzącym strzelnicę;

2. Szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony;

3. Podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych;

4. Urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu;

5. Podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych .              

Mając na uwadze różnorodność dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o broń przez podmioty, w przypadku wątpliwości uprzejmie prosimy osoby zainteresowane posiadaniem w/wym. rodzajem broni o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami WPA KWP w Łodzi, którzy zajmują się m. in. przedmiotową problematyką.

Opłaty Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  Nr 225, poz. 1635), wnioskodawca wnosi opłaty za wydanie decyzji z dopiskiem "opłata skarbowa …..”za ..." pierwszą decyzję na posiadanie broni na okaziciela 1193 zł decyzję zmieniającą decyzję na posiadanie broni na okaziciela w zakresie   zwiększenia liczby i rodzaju broni 1193 zł decyzję zmieniającą decyzję na posiadanie broni na okaziciela w zakresie zmiany: formy prawnej, nazwy oraz siedziby przedsiębiorcy; 10 zł wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni na okaziciela - na wniosek przedsiębiorcy; 17 zł wydanie duplikatu świadectwa broni; 17 zł wydanie duplikatu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broń 17 zł decyzja 10 zł powyższe opłaty wnosi się rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi GETIN Bank S.A.  nr konta: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

ZESPÓŁ DS. CUDZOZIEMCÓW               

Do zadań zespołu należy m.in. opiniowanie dla Wojewody Łódzkiego wniosków cudzoziemców ubiegających się o: zezwolenie na zamieszkanie na czas określony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, nadanie obywatelstwa polskiego, rezygnację z obywatelstwa polskiego, zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i wizę repatriacyjną, koordynowaniem działań jednostek Policji w sprawach wydaleń z terytorium RP. Opracowywanie wniosków do Wojewody Łódzkiego dotyczących wydalenia cudzoziemca z terytorium RP, wydawanie decyzji zobowiązujących cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP.               

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi współpracuje z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Strażą Graniczną w Łodzi.

telefony kontaktowe: 42 665 19 95 

42 665 19 96 

42 665 18 73 fax  

SKŁADANIE BRONI PALNEJ DO DEPOZYTU W WYDZIALE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH KWP w ŁODZI

             Obowiązek złożenia broni palnej i amunicji do depozytu zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 576 ze zm.) nałożony jest na:

1. Osobę, która utraciła prawo do posiadania broni palnej - jeżeli broń nie została zbyta w terminie 30 dni (art. 22 ust. 3  przywoływanej ustawy).

2. Osobę, która weszła w posiadanie broni po osobie zmarłej (art. 23, ust.1 pkt. 3 przywoływanej ustawy).

3. Cudzoziemców, posiadających pozwolenie na przywóz i wywóz broni i amunicji na podstawie zaświadczenia wystawionego przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej - jeżeli upłynął termin ważności zaświadczenia. (art. 41 ust.  2, art. 42 ust. 5 przywoływanej ustawy).

4. Cudzoziemców niebędących obywatelami Unii Europejskiej lub niewymienionych w art. 39 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, nabywających na terenie Polski broń lub amunicje w przypadku niedotrzymania terminu określonego w zgodzie na wywóz broni i amunicji. (art. 43 ust. 5 przywoływanej ustawy).

5. Osoba składająca broń i amunicję do depozytu z wyjątkiem znalazcy tej broni i amunicji może wyrazić zgodę na jej zniszczenie.

6. Przyjęcie broni i amunicji do zniszczenia dokonuje się na podstawie: pisemnego wniosku o zniszczenie broni i amunicji,

7. Zniszczenie broni i amunicji dokonywane jest nieodpłatnie.             

Koszty zdeponowania broni reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. z 2004 r., nr. 152 poz. 1609).

1. Za przechowywanie broni oraz amunicji w depozycie pobierana jest opłata w wysokości 1% opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania.

2. Opłata pobierana jest od każdego egzemplarza broni.

3. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy KWP w Łodzi najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu.             

Broń i amunicja przyjmowana jest do depozytu WPA KWP w Łodzi w godzinach przyjęć interesanta, w innych godzinach - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W razie wątpliwości depozytariusz Wydziału służy Państwu informacją pod nr tel. 42 665 1868.

UDZIAŁ FUNKCJONARIUSZY W ODSTRZELIWANIU NABOJÓW Z BRONI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

             Obowiązki Policji dotyczące udziału upoważnionych funkcjonariuszy przy odstrzeliwaniu nabojów z broni przeznaczonej do sprzedaży, wynikające § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży (Dz.U. z 2013 roku poz. 343) są realizowane przez policjantów właściwych ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.              

W związku z powyższym upoważnieni funkcjonariusze WPA KWP w Łodzi dokonują odstrzału w każdy piątek od godz. 09.00 na terenie strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Strzelec” w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 1.  

INFORMACJA

Zgodnie z  pismem  Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ENS-1389/13 z dnia 22 marca 2013 r. informuję, że  niżej wymieniona broń: 1. rewolwer ZORAKI K-10, 2. rewolwer  KESERU K-10, oraz inna broń działająca na podobnych zasadach, została uznana przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSW „ZA BROŃ PALNĄ WYMAGAJĄCĄ POZWOLENIA NA BROŃ”.          

 Jednocześnie Komenda Główna Policji, podtrzymała dotychczasowe stanowisko, że pistolety WALTHER model P-22 oraz WALTHER model P-99 wprowadzane do obrotu przez firmę „KOLTER” jako broń alarmowa kal. 6 mm - są bronią palną gazową o kalibrze 9 mm, na której posiadanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, jest wymagane pozwolenie.            

Opinię Policji odnośnie zakwalifikowania w/wym. pistoletów podzielił Departament Nadzoru MSW w piśmie z dnia 15 marca 2013r., l.dz. DN-NKSPP-0158-28/2013.             

Ponadto informuję, że w myśl stanowiska CLKP l.dz. L-Z2-1672/88/13 z dnia 19.03.2013r., przekazanego do wiadomości Naczelnikom WPA KWP/KSP pismem BP KGP nr ENS-1379/1169/13/AR, rewolwery SHOTGUM kal. 6 mm Flobert (.22) produkcji polskiej firmy MATEJA posiadają taką samą zasadę działania jak rewolwery Keseru K- 10 i Zoraki K-10 (…).  Z uwagi na fakt, iż w/wym. rewolwery SHOTGUM nie spełniają wymogów definicji broni palnej alarmowej (zawartej w art. 7 ust 3 ustawy)  na ich posiadanie wymagane jest pozwolenie.

 
wstecz   dalej »