Profilaktyka w Rogowie – wzorcowa i doceniona - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka w Rogowie – wzorcowa i doceniona

„Mamy zdolną rogowską młodzież i zaangażowanych pedagogów” – zgodne stwierdzenie wójta gminy Rogów Daniela Kołady i komendanta brzezińskiej Policji insp. Cezarego Petrusa najlepiej oddaje atmosferę tego, co się działo 25 stycznia 2017 roku na auli SGGW LZD w Rogowie w trakcie FORUM IDEI KU BEZPIECZEŃSTWU I DIALOGOWI SPOŁECZNEMU Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

 

Wyjazdowa sesja Forum, której współgospodarzem był wójt gminy Rogów Daniel Kołada, zgromadziła licznych przedstawicieli instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie łódzkim, zaproszonych w wyniku inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach insp. Cezarego Petrusa. Oprócz przedstawicieli jednostek Policji garnizonu łódzkiego na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi insp. Andrzejem Łapińskim oraz Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariuszem Walichnowskim, przybyli liczni zaproszeni goście. Wśród nich należy wymienić Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Ministra  Marka Posobkiewicza, Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego Tomasza Białasa, Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi Urszulę Sztukę – Polińską, dyrektor Regionalnego Centrum Profilaktyki Społecznej Annę Mroczek, dyrektora PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi Adama Adamskiego, Starostę Brzezińskiego Edmunda Koteckiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Mariana Krasińskiego, Dyrektora Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  Krzysztofa Janeckiego wraz z zastępcą Marcinem Szmają oraz specjalistę Wydziału Rodzinnego i Polityki Społecznej Martę Kaźmierczak.

Oprócz wymienionych wyżej na Forum licznie przybyli przedstawiciele samorządu lokalnego, szkół oraz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania zjawisku zażywania tzw. dopalaczy przez młodzież (wykaz osób uczestniczących w forum umieszczony został w artykule).  Jednak najważniejszymi gośćmi na Forum, byli tym razem nie dorośli, lecz uczniowie Zespołu Szkół w Rogowie zaangażowani w działalność profilaktyczną na terenie gminy Rogów. Wspaniała, aktywna  rogowska młodzież.

Forum rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński witając zaproszonych gości – podziękował za tak liczne przybycie, docenienie policyjnej otwartości na  kontakty i dyskusję o naszym bezpieczeństwie. Pan Komendant Łapiński podkreślił wagę i znaczenie wszechstronnej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami i osobami, którym zależy na wspólnej pracy na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Komendant Łapiński stwierdził, że głównym priorytetem  działań łódzkiej Policji pozostanie otwartość i wsłuchanie się w głos społeczeństwa jako adresata policyjnych działań. Temat Forum uznał za ważny w obliczu zagrożenia, które niesie. Tak profesjonalne i znakomite grono uczestników, przybyłych na Forum, potwierdza bardzo dobre kontakty, wolę dyskutowania i  rozwiązywania, również trudnych kwestii. Rogowska, piękna okolica i inicjatywa Pana wójta Daniela Kołady  umożliwiła i wpisała się w założenia autorskiego programu KWP  Łodzi, będącego podstawą Forum.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski przybliżając zebranym uczestnikom genezę oraz ideę powstania Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego jako platformy aktywizującej podmioty pozapolicyjne. Głównym celem jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do wyeliminowania, zgłaszanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa problemów występujących na terenie garnizonu łódzkiego. Ponadto celem Forum jest także wymiana doświadczeń, poglądów oraz pomysłów na realizację działań profilaktycznych.

Kolejne przemówienie - Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza wskazywało na najistotniejsze problemy związane z zażywaniem tzw. dopalaczy przez młodzież. Następny prelegent Tomasz Białas będący Dyrektorem Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego zwrócił uwagę na problem nowych narkotyków jako problemu zdrowia publicznego.

Jednakże wzbudzające ciekawość wystąpienia stanowiły dopiero rozgrzewkę przed tym co miało dopiero nastąpić – prezentacją gry edukacyjnej „Historia Magdy K.”. Prezentacja projektu rogowskiej młodzieży wzbudziła ogromne zainteresowanie zebranych osób, które zaskoczone były sposobem wykonania oraz jakością gry edukacyjnej. Po zakończeniu gry osoby zaangażowane w projekt nagrodzone zostały rzęsistymi brawami przez osoby uczestniczące w pokazie.

Po prezentacji gry wójt gminy Rogów zaprosił zebrane osoby na ciepły posiłek i słodkości - do sali  w cieniu rogowskiego, zimowego lasu. Przerwa w Forum była okazją do przedyskutowania dotychczas poruszonych kwestii. Niemniej kwestią najbardziej poruszaną w trakcie rozmów był projekt wykonany przez młodzież i jego aspekt edukacyjny.

Po przerwie na osoby biorące udział w forum czekał ciekawy wątek dotyczący problematyki zażywania tzw. dopalaczy. Mianowice były nim zbieżne wystąpienia psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach Pawła Nowaka oraz kierownika Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego Jacka Koprowicza. Takie niestandardowe, dwutorowe podejście – ze strony psychologii, oraz ze strony psychiatrii – do wskazanej tematyki wzbudziło ogromne zaciekawienie uczestniczących w spotkaniu osób, rzucając nowe światło na problem zażywania tzw. dopalaczy przez młode i dorosłe  osoby.

Po wystąpieniu specjalistów przyszła ponownie kolej na młodzież uczącą się w Zespole Szkół w Rogowie. Tym razem przedstawiła ona projekt realizowany od 2013 roku pn. „MALUJE-MY”. Przedstawicielka szkoły przy użyciu ciekawej prezentacji przybliżyła zebranym uczestnikom genezę programu profilaktycznego brzezińskiej komendy oraz przebieg dotychczasowych akcji prowadzonych przez uczniów. Działania w trakcie których rogowska młodzież zamalowywała napisy zawierające tzw. mowę nienawiści, a następnie w ich miejsce nanosiła treści o tematyce profilaktycznej, kontynuowane są niezmiennie od kilku lat bez względu na panujące warunki atmosferyczne - zarówno w upalnym słońcu, jak i przy mroźnym wietrze.  Przy wsparciu dorosłych z Zespołu Szkół w Rogowie, Urzędu Gminy w Rogowie, PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych oraz Policji w Brzezinach działająca w ten sposób młodzież kształtowała otaczającą ją przestrzeń publiczną jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo w rejonie przejazdów kolejowych i tzw. „dzikich przejść” przez torowiska, oraz przekazując pozytywne wartości – m.in. ideę Fair Play.

Zakończeniem drugiej części programu było wystąpienie przedstawicielki Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi Agnieszki Hermel, która przekazała informacje na temat działalności tej instytucji w wskazanym obszarze zagadnieniowym oraz przekazała informacje na temat swojej działalności statutowej.

Kolejna cześć Forum była przeznaczona na dyskusję. Osoby uczestniczące w Forum wymieniły poglądy na tematy omawiane w trakcie konferencji. Wyrażały głośno uznanie dla rogowskiej młodzieży i jej działalności na rzecz społeczności lokalnej. Niemniej głośne były wyrazy uznania dla dyrektora szkoły rogowskiej Radosława Kubickiego oraz pedagogów szkolnych tak doskonale potrafiących ukształtować swoich wychowanków i wzbudzić w nich tak pięknie przejawiający się entuzjazm.

Na zakończenie głos zabrali jego dzisiejsi współgospodarze – Wójt Gminy Rogów Daniel Kołada oraz Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński. Na ich zaproszenie osoby uczestniczące w Forum wręczyły uroczyście uczniom okolicznościowe dyplomy oraz upominki za ich wkład w szerzenie profilaktyki oraz poprawianie naszego wspólnego bezpieczeństwa. Młodzież rogowska w podziękowaniu za ich uhonorowanie przekazała na ręce insp. Andrzeja Łapińskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza - dla wszystkich komend Policji garnizonu łódzkiego przygotowane płyty zawierające grę edukacyjną „Historia Magdy K.” w celu ich wykorzystania na polu profilaktyki.

Po tak miłym akcencie insp. Andrzej Łapiński podsumował Forum i podziękował wszystkim jego uczestnikom, a w szczególności rogowskiej młodzieży obecnej na Forum.

Kolejne bezprecedensowe, wyjątkowe zdarzenie na terenie powiatu brzezińskiego zgromadziło wiele osób zainteresowanych sprawami naszego wspólnego bezpieczeństwa udowadniając, że wieloletnia praca w realizacji hasła „Razem bezpieczniej” daje widoczne efekty.

W forum poza osobami wymienionymi wcześniej uczestniczyli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach Elżbieta Szklarek, Prokurator Rejonowy w Brzezinach  Anna Witkowska – Czapnik, szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  płk w st. spocz. Zbigniew Osiowy, kierownik  oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rogowie Renata Kobiera, prezes Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi Tadeusz Zagajewski, Dyrektor PKP PLK ZLK w Łodzi Adam Adamski oraz Elżbieta Budka, oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w tym konsultant filmu Pani Barbara Kosma, Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego, samorządowcy ziemi brzezińskiej w tym z/ca burmistrza Brzezin Justyna Nowak wraz z przewodniczącymi rady Tadeuszem Baruckim i Zofią Krawczyk oraz  doradca burmistrza Monika Hoffmman-Grabowska, wójt gminy Jeżów Anna Szeligowska wraz z przewodniczącym rady Krzysztofem Orłowskim, z/ca wójta gminy Brzeziny Lechosław Adamczyk , instytucjonalnie zaangażowanej w organizację Forum dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ewa Dorożyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Magdalena Adamska wraz z Katarzyną Kaźmierczak i Pauliną Gryś,  kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Kwiecień, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w tym kierownik Zespołu Służby Kuratorskiej Sądu Rejonowego w Brzezinach Ewelina Krasnowska, bryg .Dariusz Guzka – z/ca Komendanta PSP w Brzezinach, druhowie strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele z prezesem Leszkiem Jarząb, v/ce prezesem Andrzejem Mariańskim prodziekanem Wydziału Zarzadzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz komendantów  i prezesów OSP, harcerzy ZHP na czele z komendantem hufca Joanną Kędzią-Kamińską i podharcmistrzem Grzegorzem Kędzia  oraz ZHR na czele z komendantem Radosławem Podogrockim, dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych w tym  Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych  w Brzezinach Anna Sokołowska wraz z z/cą Iwoną Dudka, Kadra  ZS w Dmosinie z  Dyrektorem Markiem Kubiakiem, Dyrektor Gimnazjum w Jeżowie Sylwia Kotowska, Kadrę z Gimnazjum w Brzezinach  Żanetę Wojtyra , Aldonę Nawrocką, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej Panią Jolantę Kowalewską oraz Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego  SGGW w Rogowie Janusza Falkowskiego.

 

HISTORIA MAGDY K.

Innowacyjny pomysł – profilaktyczny projekt , brzezińskiej policji  stworzony przez uczniów i pedagogów Zespołu Szkół w Rogowie , wsparty został przez znanych polskich wokalistów, którzy zgodzili się na bezpłatne wykorzystanie ich utworów w celach edukacyjnych.

Gra edukacyjna „Historia Magdy K.” jest innowacyjnym pomysłem na polu profilaktyki społecznej stworzonym przez uczniów dla uczniów.  Gra ta w rzeczywistości będąca opowieścią na temat wyborów dokonywanych przez główną bohaterkę Magdę , składa się  z następujących po sobie kilkuminutowych filmów , obrazujących wybory głównej bohaterki oraz skutki jej decyzji. Dzięki interaktywnej formie projektu o losach głównej bohaterki decydują uczniowie, którzy będą brali udział w prelekcjach organizowanych przez policjantów. To osoby biorące udział w spotkaniach będą miały możliwość dokonywania alternatywnych wyborów, w różnych fazach procesu wchodzenia w destrukcję i będą miały okazję do przekonania się, w których momentach  możliwe byłyby alternatywne, bardziej konstruktywne wybory.

Geneza gry sięga lutego 2016 roku, gdy do rogowskiej młodzieży przyjechał funkcjonariusz KPP w Brzezinach , podkom. Tomasz Żaczek z pomysłem na nowy projekt profilaktyczny. Uczniowie szkoły entuzjastycznie przyjęli propozycję policjanta  i po wspólnej „burzy mózgów” ułożyli wstępny plan całego projektu. O ile pomysł samej gry został zaproponowany przez policjanta, to scenariusz i sama realizacja była już dziełem młodzieży, wspieranych przez pedagogów szkoły. Jedynym kosztem realizacji projektu był wysiłek osób zaangażowanych w jego realizację, często poświęcających swój czas wolny – uczniów, pedagogów, policjantów. Celem nadrzędnym projektu jest ukazanie, że każdy z nas ma wybór i tylko on sam może zdecydować o własnym losie. Projekt ukazuje problem zażywania  tzw. dopalaczy przez młodzież – nie tylko w pryzmacie uzależnienia, ale też skutków z tego płynących na różnych płaszczyznach naszego życia – nauki, więzi towarzyskich, rodziny. Realizację projektu wsparły różne instytucje z terenu powiatu brzezińskiego – Wójt Gminy Rogów Daniel Kołada , Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Powiatowe Centrum Zdrowia, a na późniejszych etapach inne instytucje udzielające porad, pomocy i konsultacji – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Stowarzyszenie MONAR.

Ponadto grę wsparli polscy wokaliści, którzy zgodzili się na bezpłatne wykorzystanie ich utworów w szczytnym celu, którym jest zapobieganie zjawisku zażywania tzw. dopalaczy przez młodzież. Muzyka będąca ważnym elementem projektu towarzyszy nam w trakcie kolejnych wyborów dokonywanych przez główną bohaterkę. Stanowi ona ważny element całego projektu i ma za zadanie wzmocnić i utrwalić przekaz treści zawartych w grze.

 

W projekcie wykorzystane zostały utwory Marka Grechuty, Edyty Bartosiewicz, Miry Kubasińskiej i After Blues, Całej Góry Barwinków, Grzegorza Skawińskiego, Oddziału Zamkniętego oraz  zespołu Kortez.