Policja Łódzka

http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/18049,Cyberzagrozenia-nowe-oblicza-Pabianicka-konferencja.html
2020-07-04, 16:51

Strona znajduje się w archiwum.

Cyber...zagrożenia - nowe oblicza. Pabianicka konferencja

29 września 2017 roku w salach parafialnych kościoła Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach odbyła się konferencja ,,Cyber…zagrożenia – nowe oblicza” zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji oraz Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Prelegentami byli wykładowcy z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

O potrzebie zorganizowania tego typu konferencji, świadczy chociażby ostatnie wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli poświęcone cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Pabianiccy policjanci wychodząc naprzeciw oczekiwaniom placówek oświatowych i mając również bardzo dobre rozpoznanie skali tego zjawiska w naszym powiecie zaadresowali tą konferencję  w szczególności do dyrektorów i grona pedagogicznego wszystkich szkół z terenu powiatu pabianickiego. Zgodnie z dewizą Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach insp. Cezarego Petrusa, iż  ,,Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa” bardzo ważna jest współpraca wielu podmiotów i instytucji działających w obszarze upowszechniania dobrych praktyk dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy. Stąd też do udziału w konferencji zostali zaproszeni między innymi przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz wielu instytucji podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom i ich nowym obliczom. 

Swoją obecnością zaszczycili:  senator RP Maciej Łuczak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk, starosta powiatu pabianickiego Krzysztof Habura, prezydent miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz wraz z radnymi miasta Pabianic, przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak oraz radni powiatu pabianickiego, członek zarządu powiatu pabianickiego Irena Grenda, burmistrz miasta Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz, dziekan dekanatu pabianickiego ks.ka. Ryszard Stanek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek wraz z kierownikiem Zespołu Realizacji Projektów Agnieszką Hermel, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  Marcin Szmaja, dyrektor Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Krzysztof Pijanowski, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi Bogumił Marona, prezes Sądu Rejonowego w Pabianicach Barbara Pasińska, przewodnicząca II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Pabianicach Marzena Sztajer. Wśród gości byli również przedstawiciele gminnych władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych na czele z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach bryg. Andrzejem Bohdanowiczem , Komendantem Staży Miejskiej w Pabianicach Tomaszem Makrockim, Komendantem Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Przemysławem Borowskim oraz klasą mundurową z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach.  Zacne grono stanowili również pedagodzy, dyrektorzy szkół oraz placówek i instytucji na co dzień współpracujących z pabianicką policją.

Gospodarzami konferencji ,,Cyber…zagrożenia – nowe oblicza” byli Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus oraz Starosta Pabianicki Krzysztof Habura. Szef pabianickiej policji wprowadzając uczestników w tematykę konferencji powołał się na ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli w zakresie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. - Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, szkoły oraz Policja nie rozpoznały właściwie i nie określiły skali zagrożenia jaką niesie cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. MEN nie koordynowało działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród uczniów, nie opracowało też wytycznych dotyczących cyberprzemocy m.in. dla szkół. W efekcie każda spośród kontrolowanych szkół opracowywała odpowiednie zasady postępowania osobno, we własnym zakresie. Policja z kolei przeprowadzała działania profilaktyczne w szkołach, o ile dyrektorzy zgłosili takie zapotrzebowanie. Nie dziwi więc fakt, że większość zdarzeń dotyczących cyberprzemocy nie jest ujawniana, choć uczniowie i nauczyciele przyznają w ankietach, że cyberprzemoc dotyczy ponad 1/3 uczniów. NIK pozytywnie ocenia natomiast działania szkół w reakcji na zgłaszane akty cyberprzemocy – mówił insp. Cezary Petrus. Jednocześnie komendant wskazał powiat pabianicki jako teren, na którym były i są podejmowane wszechstronne działania profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy.  Działania te podejmowane przez dzielnicowych oraz policjantów zajmujących się problematyką nieletnich ukierunkowane są na rozpowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wynikających z nieodpowiedniego korzystania z internetu oraz zapobieganie zjawiskom cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, które to obszary zostały również ujęte w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016-2018.

Starosta Pabianicki Krzysztof Habura wskazał na potrzebę prowadzenia szerokiej gamy działań, mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, ale także wypracowanie skutecznych mechanizmów w tym obszarze. – Temu ma służyć dzisiejsza konferencja – powiedział Krzysztof Habura.

Konferencja miała charakter międzyuczelniany. Prelegentami z tematyki cyberzagrożeń byli: wykładowca z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wystąpienia prelegentów poprzedził występ młodych pasjonatów sztuki. Aktorzy z teatrzyku ,,Zygzak” w przedstawieniu ,,w Sieci” bardzo obrazowo i ekspresyjnie przybliżyli problematykę zagrożeń płynących z sieci takich jak chociażby prześladowanie, zastraszanie, nękanie. Dzieci w swoim spektaklu ukazały, że cyberprzemoc przybiera różnorakie formy  i rodzi przykre konsekwencje m.in. poprzez  rozsyłanie kompromitujących  zdjęć czy filmów. Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a w dowód podziękowania z rąk dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwony Wieczorek oraz  komendanta powiatowego policji insp. Cezarego Petrusa otrzymali  drobne upominki.

Jako pierwszy wystąpił major Michał Siek z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, który  przygotował prezentację na temat  pozorów anonimowości i bezpieczeństwa w sieci. Tematyka dotycząca odpowiedniego zabezpieczenia własnych danych w sieci  oraz sposobu działania sprawców wzbudziła ogromne zainteresowanie gości konferencji. Prelegent zwrócił uwagę przede wszystkim na właściwą ochronę swoich danych, wskazując jak niewiele trzeba zrobić, aby nie stać się ofiarą przestępców w sieci. Wskazał ponadto przykłady niewłaściwego zabezpieczania dostępu do kont internetowych poprzez umieszczanie zbyt prostych haseł dostępowych, wśród których znalazło się m.in. hasło 111111 czy 123456.

Kolejnym prelegentem był profesor nadzwyczajny - mł. insp. dr hab.  Jerzy Kosiński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który przybliżył zagrożenia związane z komunikacją internetową. Jako podsumowanie swojej prezentacji wskazał slajd, na którym uczestnicy mogli przeczytać ,, Internet jest jak maszyna, nie dba o to, czy prowokuje dobre, czy złe zachowania, czy niszczy kulturę, czy ją rozwija, czy głosi prawdę, czy okłamuje. Wszystko zależy od użytkowników. A w ich tożsamość w procesie komunikacji nie można wierzyć bezkrytycznie.”  Równie ciekawa dla uczestników konferencji była prezentacja zatytułowana „Ransomware”.  Mł. insp. Jerzy Kosiński poruszył problem wyłudzenia pieniędzy od użytkowników sieci w zamian za odblokowanie konta, uprzednio zablokowanego przez sprawcę przy pomocy złośliwego oprogramowania. Wskazał także na najistotniejsze aspekty dotyczące wskazanej problematyki, metody działania sprawców oraz skutki wynikające z ich przestępczej działalności.

Konferencja była również doskonałą okazją do zaprezentowania przez kierownika Zespołu Realizacji Projektów Agnieszkę Hermel zakresu działalności Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Instytut realizuje zadania na rzecz harmonijnego rozwoju samorządu terytorialnego i podnoszenia standardów jego działania, a także zadania związane z prowadzeniem badań i analiz w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Taki zakres działalności wpisuje się niewątpliwie w program ,,Dzielnicowy bliżej nas” oparty na terenowych dzielnicowych, którzy bardzo aktywnie współpracują z samorządem terytorialnym oraz mieszkańcami. Stąd też dr Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego postanowiła w sposób szczególny wskazać rolę pabianickich, terenowych dzielnicowych, obdarzając  ich materiałami przydatnymi w ich codziennej, obchodowej służbie.

Również bardzo przydatne w codziennej służbie, otwarciu na problemy społeczności lokalnej oraz budowanie zaufania pomiędzy policją a obywatelami są wizytówki. Ufundowane przez władze powiatu pabianickiego wizytówki trafiły do wszystkich dzielnicowych obsługujących teren Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego i całego powiatu.  Wręczyli je mundurowym starosta pabianicki Krzysztof Habura wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Florianem Wlaźlakiem, a także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk.  Numery telefonu, faxu, e-mail, adres strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach oraz oczywiście dane służbowe dzielnicowego z pewnością ułatwią mieszkańcom kontakt z właściwym dzielnicowym.

Konferencję zamknął komendant powiatowy policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus oraz dziekan dekanatu pabianickiego ks. kan. Ryszard Stanek. – Chciałem podziękować w imieniu własnym oraz nieobecnego na konferencji kanclerza  Kurii Metropolitalnej w Łodzi księdza prałata Zbigniewa Tracza za zorganizowanie w murach kościoła św. Maksymiliana Kolbego tej  owocnej i potrzebnej konferencji – powiedział na zakończenie ks. kan. Ryszard Stanek.

,,Cyber…zagrożenia – nowe oblicza” to kolejne, wyjątkowe wydarzenie w życiu pabianickiej Policji z udziałem tylu znamienitych gości i samorządowych partnerów. Dewiza komendanta powiatowego insp. Cezarego Petrusa, że ,,Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa"  ponownie została zrealizowana w praktyce. Działania w tak ważnym obszarze będą kontynuowane przy partnerskim zaangażowaniu zaintersowanych osób i podmiotów.