O nas - Policja Łódzka

Zespół Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych
Wydział Komunikacji Społecznej
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 

Skład Zespołu:

• Marta Łomża – starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
• Joanna Wnukowska – starszy inspektor Zespołu Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych
• podkom. Małgorzata Zając – specjalista Zespołu Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych
• Paweł Zakrzewski – starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Komunikacji Społecznej
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź

Telefon:

(+48 42) 665-22-16
(+48 42) 665-30-49

Faks:

(+48 42) 665-17-90

E-mail:

marta.lomza@ld.policja.gov.pl
joanna.wnukowska@ld.policja.gov.pl
malgorzata.zajac@ld.policja.gov.pl
pawel.zakrzewski@ld.policja.gov.pl

 

Najważniejsze zadania:

• koordynowanie pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej realizowanej przez jednostki organizacyjne Policji województwa łódzkiego;
• prowadzenie korespondencji i analizowanie materiałów obcojęzycznych nadsyłanych do kierownictwa Komendy Wojewódzkiej;
• współpraca z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostkami terenowymi Policji w zakresie właściwości rzeczowej Zespołu.

 

Nasi Partnerzy:

 

Policja kraju związkowego Brandenburgia (RFN)

https://polizei.brandenburg.de/

Policja kraju związkowego Brandenburgii skupia w swoich szeregach ok. 8.000 funkcjonariuszy i pracowników, a w jej skład wchodzą Prezydium Policji (siedzibą w Poczdamie) wraz z czterema Dyrekcjami, Wyższa Szkoła Zawodowa Policji oraz Centralna Służba Policji.

 

Wyższa Szkoła Zawodowa Policji w Oranienburgu

https://www.fhpolbb.de/

Wyższa Szkoła Zawodowa Policji w Oranienburgu powstała w 1998 roku, a jej zadaniem jest kształcenie kadr wyższego szczebla Policji kraju związkowego Brandenburgii. Jednocześnie Szkoła zajmuje się działaniami ukierunkowanymi na rozwój dziedzin naukowych dotyczących działalności policyjnej, co odbywa się poprzez realizację zajęć dydaktycznych oraz aktywność naukowo-badawczą. Aktualnie słuchaczami szkoły jest około 500 osób, reprezentujących różne szczeble hierarchii policyjnej oraz różnorodne specjalności.

 

Współpraca ze stroną niemiecką

Pozaoperacyjna współpraca międzynarodowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z Prezydium Policji Kraju Związkowego Brandenburgia odbywa się na mocy „Deklaracji współpracy między Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi i Prezydentem Policji kraju związkowego Brandenburgia”, podpisanej w dniu 21.12.2012 r. w Świecku.
Współpraca ta najczęściej odbywa się poprzez realizację – finansowanych głównie ze środków unijnych – wspólnych przedsięwzięć projektowych o charakterze szkoleniowym i doradczo-warsztatowym (wymiana doświadczeń) w następujących dziedzinach:

• ruch drogowy (walka z przestępczością przygraniczną, minimalizacja skutków poważnych zdarzeń drogowych, techniki bezpiecznej jady pojazdami służbowymi, działania kontrolne na autostradach);
•  lotnictwo policyjne (hospitacje w eskadrach oraz udział w międzynarodowych targach lotniczych);
• funkcjonowanie oddziałów zwartych Policji (hospitacje w zakresie dynamicznego zatrzymywania sprawców przestępstw lub wykroczeń w sytuacji zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, zabezpieczanie dowodów oraz dokonywanie zatrzymań, zabezpieczenia wydarzeń o charakterze masowym, turnieje par patrolowych);
• funkcjonowanie jednostek specjalnych (wspólne ćwiczenia, szkolenia dla przewodników psów specjalnych), zwalczania przestępczości samochodowej (metody wykrywcze) oraz szeroko rozumianej profilaktyki (przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne).

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy w obwodzie chmielnickim

http://www.mia.km.ua

Zarząd Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Obwodzie Chmielnickim koordynuje i nadzoruje działania służb policyjnych w tym regionie administracyjnym Ukrainy.

 

Współpraca ze strona ukraińską

Międzynarodowa współpraca pozaoperacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z Zarządem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Obwodzie Chmielnickim odbywa się na mocy „Deklaracji o współpracy między Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi i Naczelnikiem Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie chmielnickim”, podpisanej w dniu 11 maja 2010 r. w Chmielnickim.

Współpraca z tym krajem odbywa się poprzez realizację różnorodnych przedsięwzięć szkoleniowo-eksperckim – współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna, a także z innych środków.

W ramach programu PPZ w roku 2009 zrealizowano projekt pt. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego ukraińskiej Milicji w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz stawiania czoła poważnym formom przestępczości poprzez wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych w procesie wykrywczym”, a w roku 2010 – projekt pt. „Wsparcie działań na rzecz integracji europejskiej – zwalczanie najpoważniejszych form przestępczości kryminalnej oraz wykorzystanie jednostek specjalnych Policji w działaniach antyterrorystycznych.

W ramach wspólnej wymiany doświadczeń, działania partnerskie realizowane są najczęściej w następujących dziedzinach:

•  zwalczanie poważnych form przestępczości kryminalnej (zwalczanie przestępczości w Internecie oraz praktyczne aspekty zwalczania cyberprzestępczości w oparciu o zrealizowane sprawy (case studies), zagadnienia dotyczące taktyki i metodyki ustalania sprawców czynów przestępczych poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi analizy kryminalnej w procesie wykrywczym, w tym narzędzi informatycznych);
•  zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (przedsięwzięcia prewencyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa);
•  wykorzystanie jednostek specjalnych w działaniach antyterrorystycznych (prowadzenie działań bojowych na obiektach ruchomych, wykorzystanie technik wysokościowych w taktyce antyterrorystycznej, wykorzystanie lokalnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji podczas ochrony „VIP” i osób zagrożonych, wyszkolenie strzeleckie jako element specjalistycznego przygotowania funkcjonariusza jednostki antyterrorystycznej, taktyka przemieszczania się zespołów szturmowych w terenie odkrytym oraz w budynkach, taktyka zdobywania pomieszczeń, taktyka zatrzymania szczególnie niebezpiecznych przestępców poruszających się pojazdami, udzielanie pomocy przedmedycznej w warunkach działań specjalnych, taktyka przeszukiwania pomieszczeń, pokonywanie przeszkód budowlanych przy użyciu materiałów wybuchowych, strzelanie z amunicji „fx”, desant z pokładu śmigłowca i wykorzystanie technik wysokościowych w przypadku użycia jednostki antyterrorystycznej w razie klęski żywiołowej, taktyka walki w pomieszczeniach, taktyka wejścia zespołu szturmowego do pomieszczeń (zespoły 6-osobowe), przemieszczanie się zespołu szturmowego po ciągach komunikacyjnych i schodach, przeszukiwanie i sprawdzanie zdobytych pomieszczeń, praca na zasłonach balistycznych, techniki wysokościowe);
•  bezpieczeństwo funkcjonowania portali handlowych i społecznościowych oraz ściganie sprawców przestępstw dokonanych przy użyciu tych portali;
•  komunikacja jako narzędzie skutecznego zarządzania zespołami ludzkimi (w tym rozpoznawanie i reagowanie na sygnały ostrzegawcze wskazujące na nieprawidłowe działania funkcjonariuszy podległych służbowo);
•  realizacja imprez masowych (omówienie polityki informacyjnej podczas rozgrywek piłkarskich i innych tego typu imprez, współpraca z mediami, promowanie dobrego wizerunku oraz pracy Policji w środkach masowego przekazu);
•  szeroko rozumiana profilaktyka (działania edukacyjno-kulturalne skierowane do młodzieży,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki antynarkotykowej oraz problematyki innych uzależnień).

Należy również wspomnieć o zapoczątkowanej kilkanaście lat temu przez harcerzy z Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego polsko-ukraińskiej współpracy z Obwodem Wołyńskim (miejscowość Kostiuchnówka), w ramach której realizowane są przedsięwzięcia w zakresie wspierania inicjatyw służących wielorakim działaniom w sferze społecznej, kulturalnej oraz historyczno-naukowej.